Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Płocku

Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Płocku reguluje zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Płocku nr 51/2016 z dnia 16 maja 2016 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem w Prokuraturze Okręgowej w Płocku funkcjonują następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

I. I Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika, zakresem swego działania obejmujący:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym,
 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych przez wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego prokuratora-koordynatora,
 6. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3,
 7. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3,
 8. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej Instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywanie oceny i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1 – 3,
 11. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale,
 12. nadzór na zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach w sprawach należących do właściwości rzeczowej wydziału,
 13. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

II. II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw,
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym,
 4. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2,
 5. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2,
 6. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej Instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2,
 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywanie oceny i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2,
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1 – 2,
 9. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale,
 10. nadzór na zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach w sprawach należących do właściwości rzeczowej wydziału,
 11. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

III. IV Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, wykonujący zadania z zakresu:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,
 3. przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,
 4. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorów prokuratury rejonowej,
 5. dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asesorów,
 6. dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 7. odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i pracowników prokuratury,
 8. skarg i wniosków,
 9. udostępniania informacji publicznej,
 10. działalności rzecznika prasowego,
 11. sprawozdawczości i statystyki,
 12. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 13. koordynacji zadań z zakresu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 14. wykonywania zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych,
 15. prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 16. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 15, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym,
 17. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 15,
 18. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 15,
 19. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 15,
 20. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 15,
 21. podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 15,
 22. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym,
 23. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji m.in. przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i dotyczących wybranej kategorii przestępstw,
 24. sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 25. rozstrzygania sporów kompetencyjnych,
 26. dokonywania analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania w podległych jednostkach,
 27. rozpatrywania zasadności wniosków, o których mowa w § 256 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a nadto występowanie do Prokuratora Regionalnego o skierowanie wniosku o wydanie postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k.,
 28. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych,
 29. monitorowania spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których wniesiono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki, przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratora przed sądem okręgowym w tych sprawach,
 30. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,
 31. udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, przekazanych przez prokuratorów rejonowych na podstawie § 328 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 32. udziału prokuratorów w postępowaniu wykonawczym i o ułaskawienie oraz w ramach pomocy prawnej,
 33. udziału prokuratorów przed sądem okręgowym pierwszej instancji w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz o orzeczenia odszkodowawcze za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego oraz w sprawach dotyczących wyroków łącznych,
 34. kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania karnego, spraw cywilnych, administracyjnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
 35. analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 36. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k. – w sprawach prokuratur rejonowych przekazanych w oparciu o § 328 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 37. sporządzania kasacji od orzeczeń sądu okręgowego oraz projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego i sądów rejonowych – w sprawach prokuratur rejonowych,
 38. sporządzania odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego – w sprawach prokuratur rejonowych,
 39. udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, w tym w przypadkach określonych w § 354 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w sprawach ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
 40. udziału w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 41. podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

W ramach wydziału wyodrębnia się, kierowany przez Kierownika, Dział Sądowy, w którego zakresie leży realizacja zadań określonych w pkt 31 – 41, a nadto zadań określonych w pkt 15 – 21.

IV. VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmujący swoim zakresem działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 4. obsługę administracyjno-gospodarczą,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki.

W Wydziale Budżetowo-Administracyjnym funkcjonują:

a) Dział Finansowo-Księgowy, do którego kompetencji należą zadania określone w pkt 1 – 2, kierowany przez Głównego Księgowego,
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy, do którego kompetencji należą zadania określone w pkt 3 – 8, kierowany przez Kierownika.

V. IX Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika, obejmujący swoim zakresem działania:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej i wykonywanie czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 2. wykonywanie analizy kryminalnej,
 3. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
 4. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP,
 5. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej,
 6. opracowywanie, w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym, projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 7. wykonywanie czynności związanych z digitalizacją akt oraz obsługą wideokonferencji,
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 9. wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Kierownik Działu nadto:

 1. prowadzi i nadzoruje sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,
 2. prowadzi lub nadzoruje inne postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 3. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym,
 4. sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 5. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 6. sporządza wnioski o wznowienie postępowania, dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 7. podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,
 8. koordynuje postępowania w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzone w prokuraturach rejonowych.

VI. X Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący swoim zakresem działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. ochronę systemów teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne,
 3. kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 4. przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

W ramach działu funkcjonuje kancelaria tajna, kierowana przez Kierownika.

VII. Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, do którego zadań należy zapewnienie, w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz zapewnienie w prokuraturze okręgowej możliwości zdeponowania broni palnej i amunicji, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 40 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze.

VIII. Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego kompetencji należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

IX. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego, wykonującego zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie