Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Oferty pracy Konkurs na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z koniecznością odbycia stażu urzędniczego – 0,5 etatu (PO IV WOS 1111.1.2021)

Konkurs na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z koniecznością odbycia stażu urzędniczego – 0,5 etatu (PO IV WOS 1111.1.2021)

Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z koniecznością odbycia stażu urzędniczego – 0,5 etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” włącznie, wydane przez ABW lub SKW;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres;
 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • cv zawierające informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” włącznie, wydanego przez ABW lub SKW;
 • kserokopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”).

Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać wyłącznie drogą pocztową, w terminie do dnia 14 maja 2021 roku. Za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, obejmującego znajomość Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 66) oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742)
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, a po przeprowadzeniu etapu drugiego – listę kandydatów do etapu trzeciego konkursu.

Po pierwszym i drugim etapie konkursu na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie zamieszczane jest ogłoszenie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz datę, miejsce i czas rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu lista wybranych kandydatów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej prokuratury.

Protokół z przebiegu konkursu udostępnia się – w siedzibie prokuratury – na wniosek kandydata w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Dokumentacja złożona przez osobę wybraną do zatrudnienia dołączona zostanie do jej akt osobowych. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, zostaną im zwrócone, zaś pozostała dokumentacja (nieodebrana przez kandydatów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji) zniszczona.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie