Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Oferty pracy KANDYDACI NA PROKURATORÓW SKŁADAJĄ

KANDYDACI NA PROKURATORÓW SKŁADAJĄ

 1. zgłoszenie na wolne stanowisko prokuratora

 2. ankieta personalna (dostępna na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”) zawierająca dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (z adresami pracodawcy)

 3. własnoręcznie napisany życiorys

 4. ...

 1. 1 zdjęcie
 2. informacja z KRK
 3. zaświadczenie stwierdzające, że kandydat jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora (wydane przez lekarza medycyny pracy), wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619)
 4. zaświadczenie psychologiczne (wydane przez psychologa uprawnionego do badań osób ubiegających się o posiadanie broni), wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619)
 5.  wykaz pięćdziesięciu spraw, podpisany przez kandydata
 6. w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku:
  • oświadczenie lustracyjne (osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
  • oświadczenie w zakresie wskazanym w art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze: „Oświadczam, że nie pełniłem służby zawodowej, nie pracowałem lub nie byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), ani też nie byłem sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem”.
 7. Oświadczenie z  art. 75 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze : „Oświadczam, iż posiadam wyłącznie obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie byłem prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego”
 8.  oświadczenie o zgłoszeniu kandydatury na jedno wolne stanowisko prokuratorskie ogłoszone w tym samym Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 9. oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa ukończenia studiów prawniczych Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce
 10. oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego lub radcowskiego
 11. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 75 § 1 pkt 7 ustawy Prawo o prokuraturze bądź dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska, przez co najmniej 3 lata, określonych w art. 75 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze (w przypadku własnej działalności wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych o terminie rozpoczęcia wykonywania zawodu)
 12. dokument potwierdzający zakres obowiązków w przypadku adwokatów, wykonujących czynności na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 ze zm.) lub radców prawnych, wykonujących czynności na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.)
 13. informacja lub kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osiągnięciach naukowych, pracy dydaktycznej itp.
 14. kopie świadectw pracy ze wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia,
 15. oświadczenie o zakończeniu poprzedniego stosunku pracy/zamknięciu działalności gospodarczej przed dniem powołania,
 16. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 17. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 18. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”).
Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie