Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Informacje o majątku zbędnym Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

PO IV G 231.71.2016

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

I. Nazwa i adres sprzedającego:
Nazwa sprzedającego:               Prokuratura Okręgowa w Płocku
Adres sprzedającego:                 Plac Obrońców Warszawy 8
Kod i miejscowość:                      09-404 Płock
Telefon:                                      24 267-45-60
Faks:                                           24 267-45-83
Adres poczty elektronicznej:      budzet@plock.po.gov.pl
Adres strony internetowej:        http://www.plock.po.gov.pl
Godziny urzędowania:               pn. - pt., godz. 7:30 - 15:30.

 PO IV G 231.71.2016

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

I. Nazwa i adres sprzedającego:
Nazwa sprzedającego:               Prokuratura Okręgowa w Płocku
Adres sprzedającego:                 Plac Obrońców Warszawy 8
Kod i miejscowość:                      09-404 Płock
Telefon:                                      24 267-45-60
Faks:                                           24 267-45-83
Adres poczty elektronicznej:      budzet@plock.po.gov.pl
Adres strony internetowej:        http://www.plock.po.gov.pl
Godziny urzędowania:               pn. - pt., godz. 7:30 - 15:30.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 11:30 w pokoju nr 100 (sala konferencyjna) przez komisję przetargową.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Samochody osobowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 22 listopada 2016roku w godz. od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 267-45-91, 24 267-45-71.

IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika objętego postępowaniem:

 1. Marka i typ pojazdu:                           Renault Thalia 1.4
  Numer rejestracyjny:                           WP 40963
  Numer identyfikacyjny (VIN):           VF1LB0BC533904857
  Pojemność i moc silnika:                     1390 cm3 (benzyna) / 55 kW (75 KM)
  Rok produkcji:                                    2005
  Przebieg:                                             318 500 km
  Data pierwszej rejestracji:                   04 lipca 2005 r.
  Ważność przeglądu technicznego:      09 października 2017 r.
 2. Marka i typ pojazdu:                           Renault Talia 1,4
  Numer rejestracyjny:                           WP 40965
  Numer identyfikacyjny (VIN):           VF1LBOBL533904871
  Pojemność i moc silnika:                     1390 cm3 (benzyna) / 55 kW (75 KM)
  Rok produkcji:                                    2005
  Przebieg:                                             244 312 km
  Data pierwszej rejestracji:                   04 lipca 2005 r.
  Ważność przeglądu technicznego:      19 października 2016 r.

V. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza zostaje ustalona:
1)      dla Renault Thalia 1.4 o numerze rejestracyjnym WP 40963 – w wysokości 1 700,00 zł brutto;
2)      dla Renault Thalia 1.4 o numerze rejestracyjnym WP 40965 – w wysokości 1 900,00 zł brutto.

VI. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1)      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu należy wpłacać na rachunek sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Płocku – 50 1030 1205 0000 0000 8463 6002 (Bank Handlowy w Warszawie), w terminie do dnia 23 listopada 2016 roku do godz. 9:00.
2)      Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3)      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4)      Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1)      Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, NIP i tel. kontaktowy oferenta.
2)      Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty.
3)      W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4)      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
5)      Dowód wniesienia obowiązującego wadium (może być kserokopia).
Wzór formularza ofertowego można pobrać ze strony http://www.plock.po.gov.pl (zakładka: Informacje o majątku zbędnym) lub w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Wydział Budżetowo-Administracyjny, ul. Kazimierza Wielkiego 46, pokój nr 2.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1)      Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2016 roku do godz. 11:30, w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8, parter – Biuro podawcze lub do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, ul. Kazimierza Wielkiego 46, pokój nr 2.
2)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Prokuratura Okręgowa w Płocku,
Plac Obrońców Warszawy 8,
09-404 Płock

z dopiskiem:
„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego o nr rej. WP 40963
nie otwierać przed 23 listopada 2016 roku do godz. 11.30”
w przypadku składania oferty na samochód Renault Thalia 1.4 o nr rej WP 40963
 lub
 „Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego o nr rej. WP 40965
nie otwierać przed 23 listopada 2016 roku do godz. 11.30”
w przypadku składania oferty na samochód Renault Talia o nr rej WP 40965

IX. Inne ważne informacje dotyczące przetargu:
1)      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.
2)      Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą z pośród złożonych ofert.
3)      W przypadku, gdy kilku nabywców zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
4)      Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
5)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6)      Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7)      Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedawanego pojazdu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Pliki do pobrania

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie