Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Rzecznik Prasowy i jego serwis Archiwum Rzecznika Prasowego Wielowątkowe śledztwo przeciwko pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zostało zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 13/14)

Wielowątkowe śledztwo przeciwko pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zostało zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 13/14)

Prokuratura Okręgowa w Płocku 14 grudnia 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku z fałszowaniem dokumentacji oraz przywłaszczaniem pieniędzy, należących do pracowników oraz pensjonariuszy tego ośrodka tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. i inne.

Skierowanym obecnie aktem oskarżenia objęto 17 osób, w tym byłego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie- Justynę N., 2 członków kadry zarządzającej Domem Pomocy Społecznej, byłego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Barbarę B. oraz byłego Wicestarostę Sochaczewskiego Janusza C. Akt oskarżenia liczy 1090 stron. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się następujących przestępstw w okresie od 2007 roku do 2014 roku:

  • poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej zajęć wyrównawczych i pobierania wynagrodzenia z tytułu nieodbytych faktycznie zajęć tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 284 § 1 kk w zb. z art. 231 § 2 kk zw. z art. 11§ 2 kk
  • przywłaszczania środków pieniężnych placówki, nabywając za nie towary na własne potrzeby tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw., z art. 12 kk
  • przywłaszczania umieszczonych w depozytach środków pieniężnych należących do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • zatrudniania w placówce swoich krewnych, którzy nie świadcząc pracy, pobierali nienależne im wynagrodzenie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
  • pobierania pieniędzy na poczet delegacji służbowych, które faktycznie nie miały miejsca tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • korzystania ze środków DPS, przeznaczonych na kulturę dla pensjonariuszy i pracowników, przez osoby nieuprawnione tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk- działając przy tym na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa ujawniono następujących pokrzywdzonych: pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Prokurator na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczył od oskarżonych majątek w kwocie około 2 mln złotych. Wobec ośmiu osób oskarżonych prokurator skierował wnioski w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania powyższej sprawy.

Poprzedni wątek tego śledztwa (wyłączony wcześniej do odrębnego postępowania sygn. akt I Ds. 60.2017) dotyczący przywłaszczenia w okresie od lutego 2008 roku do 13 grudnia 2013 roku przez byłą dyrektor DPS Justynę N. , byłą księgową Elżbietę G. i byłą kasjerkę Barbarę P. mienia należnego pracownikom placówki DPS z tytułu premii i nagród w kwocie nie mniejszej niż 265 882,23 zł, co stanowiło mienie znacznej wartości tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. w zb. z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - został już prawomocnie rozstrzygnięty przez sąd.

W tym zakresie, w wyniku skierowanego 23 stycznia 2018 roku aktu oskarżenia, wszystkie trzy oskarżone zostały uznane przez Sąd Okręgowy w Płocku za winne popełnienia zarzucanych im przestępstw i wyrokiem z 11 września 2018 roku z 11 września 2018 roku- sygn. II K 5/18 skazane na kary 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary grzywny. Wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł również środki karne w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk wraz ze środkiem kompensacyjnym w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonych przywłaszczonych kwot.

Wyrok jest prawomocny.

 

Kolejne ustalenia w śledztwie dotyczącym nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmy oferujące usługi telemedyczne , telekomunikacyjne i sprzedające energię elektryczną sygn. V Ds. 168/15

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Płocku w sprawie doprowadzenia wielu osób na terenie całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktu zawarcia umowy z innym niż dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i telemedycznych tj. o przestępstwa z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk, w zb. z art. 286 § 1, art. 286 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk nadal jest w toku.

Obecnie śledztwem objęte są następujące podmioty, na rzecz których zawierane były powyższe umowy: Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o.,Twoja Telekomunikacja Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o. , Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (dawniej Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.) oraz New Telekom Sp. z o.o.

W zakresie działalności dwóch innych podmiotów t.j. Nasza S.A .i Polska Telefonia Razem S.A. materiały zostały wyłączone z akt niniejszego postępowania i w kwietniu 2018 roku przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu.

O olbrzymiej skali działalności nieuczciwych firm ujawnionej przez zespół prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz zabezpieczonym w związku z tym materiałem dowodowym niech świadczą przedstawione dane:

- do śledztwa V Ds. 168/15 dołączono akta 1612 postępowań przygotowawczych prowadzonych wcześniej przez Prokuratury Rejonowe i Prokuratury Okręgowe na terenie całego kraju,

- w toku postępowania ujawniono ok. 10.000 osób pokrzywdzonych,

- postępowanie liczy obecnie 1.654 tomy akt.

W dużej liczbie przypadków bardzo podobny był mechanizm ich działania. Podmioty te zawierały umowy agencyjne z podwykonawcami, którzy w ich imieniu pozyskiwali nowych klientów dla oferowanych usług. W tym celu zatrudniali telemarketów, którzy kontaktując się klientami przedstawiali oferty, a umowy zainteresowanym osobom dostarczali kurierzy. Jak ustalono, podwykonawcy oraz ich pełnomocnicy i akwizytorzy poszukiwali potencjalnych klientów wśród osób w podeszłym wieku, a następnie wykorzystując ich problemy ze zrozumieniem zasad obowiązującej gospodarki rynkowej, działali na ich niekorzyść. Celem podejmowanych działań było doprowadzenie do zawarcia umowy z jak największą liczbą klientów, za co otrzymywali oni wynagrodzenie w różnych kwotach.

Zgromadzone na tym etapie śledztwa dowody dały podstawę do przedstawienia zarzutów dot. popełnienia wskazanych wyżej przestępstw 32 osobom. Cały czas zespół śledczy prokuratorów i funkcjonariuszy policji realizuje planowane sukcesywnie czynności procesowe w postaci m.in. przesłuchania kolejnych świadków tj. osób pokrzywdzonych czy też osób zatrudnionych we wskazanych spółkach, zabezpieczania obszernej dokumentacji, w tym w formie informatycznej, które są przedmiotem dalszych analiz przez powołanych w sprawie biegłych. Następnie w oparciu o ich wyniki są planowane i wykonywane czynności dowodowe z udziałem osób objętych niniejszym postępowaniem.

Niezależnie od prowadzonego śledztwa równolegle Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi działania o charakterze pozakarnym. Opierając się na ustaleniach śledztwa V Ds. 168/15 zarejestrowano łącznie 420 spraw, z czego do chwili obecnej skierowano w imieniu i na rzecz osób pokrzywdzonych 86 pozwów o ustalenie stwierdzenia nieważności czynności prawnej z uwagi na wady oświadczenia woli, bądź ustalenia nieistnienia stosunku prawnego.

Śledztwo najprawdopodobniej nie zostanie zakończone w zakreślonym obecnie terminie, z uwagi konieczność wykonania zaplanowanych dalszych czynności procesowych.

 

Zarzuty dla piątego sprawcy napadu rabunkowego na konwojentów (Prokuratura Okręgowa w Płocku PO I Ds. 7.2018)

Prokuratura Okręgowa w Płocku pod sygn. akt PO I Ds. 7.2018 prowadzi śledztwo dotyczące napadu rabunkowego na konwojentów przewożących gotówkę w kwocie 350.000 złotych podjętą z Banku Spółdzielczego „Mazowsze”.

W wyniku intensyfikacji działań zarówno prokuratora, jak i funkcjonariuszy KMP w Płocku w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 06:20 została zatrzymana piąta osoba podejrzewana o udział w napadzie – Marcin P. – któremu prokurator przedstawił zarzut współudziału w dokonaniu rozboju, tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k. oraz zarzut dokonania kradzieży z włamaniem samochodu marki „Lublin”, tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

W tym samym dniu prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Płocku o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

 

Kolejne zarzuty dla członków „grupy mokotowskiej” (Prokuratura Okręgowa w Płocku PO I Ds.4.2018)

Prokuratura Okręgowa w Płocku pod sygn. akt V Ds. 171/15/Ś nadzoruje śledztwo dotyczące działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy mokotowskiej, dokonujących m.in. zabójstw i uprowadzeń osób w celu uzyskania okupu za ich uwolnienie.

Prokuratura Okręgowa w Płocku pod sygn. akt V Ds. 171/15/Ś nadzoruje śledztwo dotyczące działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy mokotowskiej, dokonujących m.in. zabójstw i uprowadzeń osób w celu uzyskania okupu za ich uwolnienie.

W ramach przedmiotowego postępowania badane są zdarzenia, zaistniałe w latach 2002–2005 na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości, dotyczące dokonania zabójstwa pięciu osób oraz uprowadzeń i usiłowania uprowadzeń co najmniej 20 osób.

W wyniku prowadzonych w tym śledztwie czynności procesowych uzyskano nowe dowody pozwalające na zidentyfikowanie trzech osób pokrzywdzonych, które zostały uprowadzone dla okupu w 2002 roku w Kajetanach i z restauracji na Mokotowie oraz latem 2003 roku w Raszynie.

W związku z tym postanowieniem z dnia 08 stycznia 2018 roku materiały przeciwko Andrzejowi K., Januszowi M. oraz Grzegorzowi J. zostały wyłączone do odrębnego postępowania, które obecnie prowadzone jest pod sygn. PO I Ds. 4.2018.

W toku tego śledztwa w dniach 15-17 stycznia 2018r. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw z art. 252 § 1 k.k. w zb. z art. 189 § 2 k.k. (w brzmieniu sprzed 19.04.2010 r.) w zb. z art. 282 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. dwunastu osobom: Wojciechowi S., Markowi W., Wiesławowi B., Sławomirowi B., Tomaszowi R., Krzysztofowi P., Robertowi M., Krzysztofowi M., Sebastianowi L., Arturowi N., Tadeuszowi P. i Albertowi P., które dopuściły się tych czynów wspólnie z podejrzanymi, którym zarzuty przedstawiono już w innych sprawach.

Na ogłoszenie zarzutów podejrzani zostali doprowadzeni z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie obecnie przebywają będąc aresztowanymi, do innych postępowań sądowych lub odbywając kary pozbawienia wolności, za wyjątkiem Alberta P., który został zatrzymany w dniu 16 stycznia 2018 roku i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Wobec wszystkich podejrzanych w tej sprawie, prokurator referent wystąpił z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Płocku uwzględnił przedmiotowe wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

 

Zarzuty dla sprawców napadu rabunkowego na konwojentów przewożących gotówkę znacznej wartości (Prokuratura Okręgowa w Płocku PO I Ds. 7.2018)

W dniu 11 stycznia 2018 roku w godzinach porannych w Płocku doszło do napadu rabunkowego na konwojentów przewożących gotówkę w kwocie 350.000 złotych podjętą z Banku Spółdzielczego „Mazowsze”. Sprawcy poprzez celowe uderzenie, wcześniej skradzionym samochodem marki „Lublin” w samochód konwojowy marki „Skoda Fabia” dokonali jego zatrzymania, a następnie przy użyciu gazu łzawiącego, pałki teleskopowej i siekiery obezwładnili konwojentów i zabrali kasetkę z pieniędzmi.

Prokuratura Okręgowa w Płocku postanowieniem z dnia 14 stycznia 2018 roku wszczęła śledztwo o czyn z art. 280 § 2 k.k.

W wyniku intensywnych czynności podjętych bezpośrednio po napadzie zarówno przez funkcjonariuszy Policji, jak i prokuratura, w ciągu kilku dni po zdarzeniu ustalono i zatrzymano 4 osoby podejrzewane o udział w napadzie.

Trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty współudziału w dokonaniu rozboju, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. Natomiast czwartemu sprawcy przedstawił zarzut pomocnictwa w dokonaniu tego czynu zabronionego, poprzez dostarczenie masek, pałki teleskopowej oraz siekiery, wyznaczenie miejsca oraz opracowanie planu przebiegu przestępstwa, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k.

W dniu 15 stycznia 2018 roku wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy w Płocku, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec dwóch pozostałych, prokurator w dniu 16 stycznia 2018 roku skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Kodeks karny za przestępstwo rozboju przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 12.

 

Nie zawsze uczciwe praktyki firm oferujących usługi telekomunikacyjne, telemedyczne oraz sprzedające energię elektryczną (Prokuratura Okręgowa w Płocku Ds. V 168/15)

Postanowieniem z 13 września 2016 roku Prokurator Okręgowy w Płocku wszczął śledztwo dotyczące doprowadzenia w Warszawie, Wrocławiu, Płocku, Ciechanowie, Płońsku Wyszkowie oraz innych miastach na terenie całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktu zawarcia umowy z innym niż dotychczasowy sprzedawcą energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i telemedycznych lub podrabiania podpisów nabywców na powyższych umowach tj, o przestępstwa z art.13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 2816 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W oparciu o ustalenia procesowe poczynione w toku niniejszego śledztwa w odniesieniu do 7 firm objętych aktualnie postępowaniem wynika, że mechanizmy działania poszczególnych podmiotów gospodarczych były bardzo podobne. Wszystkie współpracowały z agencjami zatrudniającymi akwizytorów, którzy często w nieuczciwy sposób - przekonując o niższych kosztach - nakłaniali głównie osoby starsze do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub dostawcy prądu. Akwizytorzy za skutecznie zawarte umowy otrzymywali określoną prowizję. Natomiast klienci w przypadku odstąpienia od umowy (po upływie 14 dni od podpisania umowy) zobowiązani byli do zapłaty kar umownych. Na obecnym etapie śledztwa liczba ustalonych pokrzywdzonych wynosi 4.966 osób, ale szacunki wskazują, że może ich być nawet 30 tys. Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty oszustwa i podrabiania dokumentów 25 podejrzanym. Akta postępowania obejmują 751 tomów. Z uwagi na olbrzymią skalę działań podejmowanych przez nieuczciwe podmioty gospodarcze i bardzo szeroki zakres postępowania, czynności procesowe prowadzone są przez Zespół Śledczy powołany zarządzeniami Prokuratora Regionalnego w Łodzi z 23 stycznia 2017 roku i 30 czerwca 2017 roku składający się z czterech prokuratorów i czterech funkcjonariuszy Policji.

Postępowanie jest w toku, a wszystkie wpływające zgłoszenia od osób pokrzywdzonych są sukcesywnie włączane do prowadzonego postępowania.

 

Śledztwo w/s nieprawidłowości w Kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku, sygn. akt PO I Ds. 37/15)

Prokuratura Okręgowa w Płocku, zakończyła śledztwo w/s nieprawidłowości w jednej z łódzkich kancelarii komorniczych, zainicjowane niezgodnym z prawem zajęciem ciągnika w miejscowości Kulany/Mławy przez asesora komorniczego, a następnie jego sprzedaży w trybie komisowym po znacznie zaniżonej cenie.

W dniu 30 czerwca 2017 roku został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Mławie, którym objęto łącznie 8 osób, w tym asesora komorniczego Michała K. oraz jego rodziców, a ponadto 5 osób, które uczestniczyły w terenowych czynnościach egzekucyjnych podejmowanych przez asesora.

Michałowi K. zarzucono aktem oskarżenia popełnienie sześciu przestępstw, w tym pięć dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi – poprzez zajmowanie pojazdów niestanowiących własności dłużników, a następnie zlecanie ich sprzedaży w ramach umów komisu poniżej ich wartości rynkowej (m.in. o czyny z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 k.k.i inne).

Ostatni szósty zarzut został przedstawiony asesorowi Michałowi K. i jego rodzicom, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, udaremnili wykonanie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, poprzez usunięcie spod egzekucji nieruchomości darowanej Michałowi K. (art. 300 § 2 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k i inne).

Natomiast pozostałym pięciu oskarżonym zarzucono pomocnictwo do niezgodnego z prawem zajmowania pojazdów nienależących do dłużników, ich przechowywanie, a następnie zbywanie po zaniżonych cenach ( m.in. art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 291 § 1 k.k. i inne).

Celem wyjaśnienia ew. odpowiedzialności karnej właściciela kancelarii Jarosława K., za niedopełnienie obowiązku nadzoru nad jej funkcjonowaniem, bierną akceptację niezgodnych z prawem działań czy też podżegania asesorów do podejmowania czynności egzekucyjnych w sposób niezgodny z prawem – materiały zostały wyłączone do rozpoznania wodrębnym postępowaniem – sygn. akt PO I Ds. 23.2017.

 

Ponownie Sąd Apelacyjny w Gdańsku przyznał rację prokuratorowi, uznając Ihora M. za winnego dokonania rozbojów w latach 90-tych (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 100/12)

Nawiązując do wcześniejszej informacji (także zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej), w której przytoczono treść nieprawomocnego wówczas rozstrzygnięcia wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku z 22 grudnia 2015 roku, w części uznającej Ihora M. winnym popełnienia 2 rozbojów w nocy 25 grudnia 1995 roku w Wiercinach i 19 stycznia 1996 roku w Gdańsku oraz skazaniem w/w na karę 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności – celem uzupełnienia powyżej informacji - podaję, że po rozpoznaniu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonego i prokuratora, Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z 4 października 2016 roku utrzymał ten wyrok w mocy. To oznacza, że Ihor M. został prawomocnym wyrokiem sądu uznany za winnego popełnienia dwóch zbrodni rozboju.

 
Sąd przyznał rację prokuratorowi (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 100/12)
Prokuratura Okręgowa w Płocku nie zgodziła się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z 14 marca 2014 roku, mocą którego Jhor M. został uniewinniony od 3 zarzutów popełnienia wspólnie z innymi osobami przestępstw rozboju, do których doszło:
  • w 1995 roku w Sopocie gdzie sprawcy przy użyciu broni palnej i metalowej rurki usiłowali doprowadzić sprzedawcę sklepu meblowego do wydania im nieustalonej kwoty pieniędzy (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk),
  • w 1995 roku w Wiercinach także używając broni palnej i noża oraz poprzez rażenie prądem, bicie i kopanie doprowadzili księdza tamtejszej parafii do wydania pieniędzy i biżuterii łącznej wartości 2000 zł, (art. 280 § 2 kk),
  • w 1996 roku w Gdańsku gdzie poprzez straszenie bronią palną i nożem oraz poprzez bicie i kopanie oraz skrępowanie taśmą samoprzylepną doprowadzili pokrzywdzoną do stanu bezbronności i używając groźby pozbawienia życia jej małoletnich dzieci, zmusili ją do wydania pieniędzy i biżuterii wartości 3000 zł (art. 280 § 2 kk).

Prokurator uznał ten wyrok za niezasadny i 9 maja 2014 roku złożył od niego apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z 28 sierpnia 2014 roku uchylił wyrok uniewinniający i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Kolejny proces, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się 22 grudnia 2015 roku uznaniem Ihora M. winnym popełnienia 2 rozbojów w Wiercinach i Gdańsku i skazaniem go na karę 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

 

Sprawa zabójstwa mławskiego dziennikarza zakończona (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 9.2016)

Prokuratura Okręgowa w Płocku w dniu 15 lipca 2016 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi N. zarzucając mu to, że w nocy 14 czerwca 2015 roku na terenie kręgielni Planeta w Mławie dokonał zabójstwa Łukasza Masiaka-dziennikarza jednego z mławskich portali, zadając mu bardzo silny cios w postaci kopnięcia nogą w lewą stronę głowy, co spowodowało niewydolność krążeniowo-oddechową skutkującą zgonem pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany Bartosz N. nie przyznał się do stawianego mu zarzutu zabójstwa, podnosząc, że był to nieszczęśliwy wypadek, a pokrzywdzony doznał obrażeń ciała wskutek upadku na posadzkę. Zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, że zabójstwo miało związek z pracą dziennikarską pokrzywdzonego, a potwierdził, że przyczyną zdarzenia był incydent o charakterze towarzyskim.

Kodeks karny za zbrodnię zabójstwa przewiduje karę pozbawienia wolności od 8 lat do 15, karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów na międzynarodową skalę (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 21/13)

Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie zaistniałej w okresie co najmniej od stycznia 2012 roku do marca 2013 roku w miejscowości Kamion pow. żyrardowski oraz na terenie województw mazowieckiego łódzkiego, lubelskiego i lubuskiego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych ze sprowadzaniem hurtowych ilości wyrobów tytoniowych w postaci papierosów różnych marek produkcji białoruskiej na terytorium Unii Europejskiej, w tym Polski oraz dalszą ich nielegalną dystrybucję na terenie Austrii i Włoch tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k i inne.

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu zarówno prokuratora nadzorującego śledztwo jak i funkcjonariuszy KWP z/s w Radomiu podejmowane były i są nadal intensywne działania, w wyniku których od końca maja bieżącego roku, do chwili obecnej dokonano zatrzymań większości członków grupy zajmujących się przemytem papierosów z krajów byłego ZSRR do Polski, prowadzących dystrybucję papierosów na terenie kraju oraz organizujących przemyt papierosów z Polski do Włoch i Niemiec. W okresie swojej działalności grupa ta naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należności publiczno-prawnych wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 17, 5 mln zł. Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono 26 osobom. Aktualnie w areszcie przebywają 3 podejrzani, w tym lider grupy Artur Ł. Na podstawie obszernych wyjaśnień podejrzanych, w znaczącej większości przypadków przyznających się do popełnienia zarzucanych im czynów, szczegółowo ustalono trasy przemytu, w tym źródła pochodzenia przemycanych papierosów i miejsca do których papierosy te finalnie trafiały. Ponadto w toku śledztwa pozyskano informacje o działaniach zbliżonych do tych prowadzonych w rozpracowywanej grupie, przez inne grupy oraz osoby działające na własna rękę.Co jest warte podkreślenia, w toku przedmiotowego śledztwa prokurator podjął także skuteczne działania zmierzające do pozbawienia podejrzanych (w przypadku ich skazania) korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono łącznie ponad 250.000,00 złotych (w walucie polskiej oraz Euro). Ponadto, zabezpieczono dowody rzeczowe w postaci samochodów osobowych i ciągników siodłowych z naczepami służących do popełnienia przestępstwa o wartości około 250.000,00 złotych, a także przyjęto od podejrzanych poręczenia na kwotę prawie 90.000,00 złotych. Nadal trwają intensywne działania zmierzające do ustalenia i zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych w celu zabezpieczenia go na poczet przyszłych kar i środków karnych.Sprawa jest w toku, niemalże każdego dnia wykonywane są kolejne czynności procesowe i pozaprocesowe, których celem jest zatrzymanie wszystkich członków grupy, a także osób z nią współpracujących. Planowane są dalsze zatrzymania.

 

Zasadność zarzutów przedstawionych w związku z nieprawidłowościami w działalności Caritas Diecezji Płockiej w latach 2006-2008 zostanie poddana ocenie sądu (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 61/12)

Prokuratura Okręgowa w Płocku w dniu 14 lutego 2013 roku skierowała akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w działalności Caritas Diecezji Płockiej w latach 2006-2008, związanej z realizacją 4 projektów pomocowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktem oskarżenia objęto 7 osób, w tym 2 księży pełniących kolejno obowiązki dyrektorów Caritas Diecezji Płockiej oraz 5 osób zatrudnionych w 2006 roku przy realizacji projektów pomocowych: „Razem Możemy Więcej”, „Praca Bez Barier”, „Ośrodki Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” i „Pomocna Dłoń”.

Pełniącym funkcje kierownicze księżom zarzucono aktem oskarżenia niedopełnienie obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru nad realizacją projektów m.in. nieprawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi, nieodpowiednie dokumentowanie wydatków, nieterminowe i niewłaściwe rozliczanie środków przekazanych przez PFRON, czego konsekwencją było wypowiedzenie umów o finansowanie projektów i żądanie zwrotu kwoty ponad 13 mln 600 tys. zł. tj. czyn z art. 296 § 1i 3 k.k. Pozostałym 5 oskarżonym zarzucono aktem oskarżenia podrabianie dokumentów tj. czyn z art. 270 § 1 k.k. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Płocku.

 

Czy słynne „Termy Gostynińskie” doczekają się realizacji? (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 2/13)

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Płocku postanowieniem z dnia 24 stycznia 2013 roku wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i członków władz Miasta Gostynina w związku z zaprojektowaniem i realizacją inwestycji „Tremy Gostynińskie” w latach 2009-2012, która to inwestycja spowodowała wyrządzenie szkody w mieniu Gminy Miasta Gostynin w wysokości ok. 7 mln zł tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 296 § 1 i 3 k.k. Postępowanie przygotowawcze jest na wstępnym etapie, a wykonywanie czynności procesowych prokurator powierzył ABW.

 

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Centrum Psychologiczno- Pastoralnym METANOIA – zakończone ( Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 66/12)

Prokuratura Okręgowa w Płocku w dniu 31 grudnia skierowała do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości związanych z uzyskaniem dotacji w kwocie ponad 1mln 800 tys. zł ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia, realizujące projekt „Serce-Sercu Centrum Usług Doradczych”.Akt oskarżenia dotyczy lat 2006-2008 i objęto nim 6 osób, w tym byłego Dyrektora Centrum Metanoia, koordynatora projektu „Serce-Sercu” i zatrudnionego ówcześnie w Centrum doradcę zawodowego. Oskarżonym zarzucono min. popełnienie oszustwa dotacyjnego polegającego na przedstawianiu nierzetelnych dokumentów stwierdzających nieprawdę co do liczby beneficjentów faktycznie przystępujących do projektu oraz podrabianie podpisów na dokumentach służących do uzyskiwania kolejnych transz dotacji na realizację projektu tj. przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

 

Fałszerz banknotów 100 złotowych stanie przed sądem (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 48/08/S)

W dniu 10 maja 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi N. podrabiającemu polskie znaki pieniężne o nominałach 100 zł i 50 zł tj.o czyn z art. 310§ 1 k.k. w zw. z art. 310§ 2 k.k. i inne. Aktem oskarżenia objęto także 18 osób, którym zarzucono między innymi nakłanianie Zdzisława N. do podrabiania banknotów, a następnie przyjmowanie, przechowywanie i puszczanie ich w obieg tj. przestępstwo z art. 18§ 2 k.k. w zw. z art. 310§ 1 k.k. w zw. z art.310§ 2 k.k. i inne. Ze zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego wynika, że co najmniej od września 2005 roku do września 2008 roku Zdzisław N. podrobił na komputerze kilka tysięcy banknotów 50 i 100 złotowych, które następnie były przekazywane innym osobom za kwotę 30 zł od banknotu lub też puszczane w obieg poprzez zakupy towarów na bazarach lub posiłki w restauracjach. Proces sądowy jeszcze się nie rozpoczął.

 

Decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa zasadna (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 12/11).

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 18 maja 2011 roku utrzymano w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku z dnia 14 marca 2011 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, które miały polegać na inwigilowaniu i uzyskiwaniu wykazów połączeń telefonicznych ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki tj. czyn z art. 231§1 k.k. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone przez posła Arkadiusza Mularczyka w lutym 2011 roku. Podjęte przez prokuraturę czynności sprawdzające pozwoliły na ustalenie, że organy tj. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz ABW, prowadzące postępowania związane z ujawnieniem prasie dokumentu niejawnego dotyczącego tzw. „incydentu gruzińskiego" działały w ramach przysługujących uprawnień. W toku tych postępowań nie żądano i nie uzyskano wykazów połączeń telefonicznych ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i jego małżonki. Dokonano jedynie ustaleń w zakresie połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących z telefonów komórkowych użytkowanych przez dwóch dziennikarzy (autorów artykułu na temat incydentu gruzińskiego) oraz kilku pracowników Kancelarii Prezydenta RP. W oparciu o powyższą analizę ustalono, że w badanym okresie zarejestrowane zostały połączenia między innymi z telefonem ówczesnego Prezydenta RP i jego małżonki. Ze względów bezpieczeństwa dane w tym zakresie odpowiednio zabezpieczono stosując przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych , po czym odstąpiono od wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z tymi danymi. Z tych względów prokuratura uznała, że wymienione na wstępie organy nie naruszyły przepisów prawa bowiem podejmowały jedynie czynności niezbędne i merytorycznie uzasadnione do wyjaśnienia okoliczności prowadzonych postępowań. Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku z dnia 14 marca 2011 roku o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.

 

Bezwzględne oszustwo na dużą skalę.

Sprawa VI Ds 7 /11 Prokuratury Okręgowej w Płocku dotycząca doprowadzenia przez przedstawicieli spółki AMINEX do niekorzystnego rozporządzenia mieniem producentów trzody chlewnej poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru uregulowania należności za zakupiony towar. Pierwsze zawiadomienia od rolników zaczęły wpływać do Prokuratury Rejonowej w Płońsku na początku 2011 roku. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2011 roku wszczęto śledztwo z art. 286 § 1 k.k. z zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. W dniu 7 marca 2011 roku zatrzymano 2 osoby, w tym Bartosza S.- prezesa spółki AMINEX, któremu prokurator przedstawił zarzut oszustwa na szkodę 25 osób na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Sąd Rejonowy w Płońsku zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec drugiej osoby podejrzanej wniosku nie uwzględnił. Na powyższą decyzję prokurator złożył zażalenie. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Płocku. Cały czas zgłaszają się kolejne osoby oszukane przez spółkę AMINEX, jak również pojawiają się nowe wątki związane z przestępczą działalnością tej spółki. Postępowanie jest w toku.

 

Zagrożone plebanie (prokuratury rejonowe okręgu płockiego).

Od września 2010 roku w okręgu płockim odnotowano szereg włamań i rozbojów na plebaniach, do których dochodziło zarówno w nocy jak i w ciągu dnia gdy księża odprawiali nabożeństwa lub prowadzili zajęcia z młodzieżą:
- w nocy z 5/6 września 2010 roku w Rogotwórsku dokonano kradzieży z włamaniem, sprawcy zabrali 7.500 zł. i broń tj. czyn z art. 279§1 k.k. (Prokuratura Rejonowa w Sierpcu Ds 1159/10)
- w dniu 7 września 2010 roku w miejscowości Syberia koło Żuromina dokonano kradzieży z włamaniem, sprawcy zabrali ok. 17.000 zł i inne przedmioty tj. czyn z art. 279§1 k.k. (Prokuratura Rejonowa w Mławie)
- w nocy z 15/16 września 2010 roku w miejscowości Lubowidz dokonano napadu rabunkowego na księdza przebywającego na plebanii, w wyniku którego sprawcy zabrali pieniądze w kwocie 17. 000 zł i dokumenty tj. czyn z art. 280§1 k.k.(Prokuratura Rejonowa w Mławie Ds 1665/10)
- w dniu 3 października 2010 roku w miejscowości Bogurzyn doszło do usiłowania włamania na plebanię tj. czyn z art. 13§1 k.k. w zw z art. 279§1 k.k.(Prokuratura Rejonowa w Mławie Ds1832/10)
- w dniu 8 października 2010 roku w Mochowie dokonano kradzieży z włamaniem, sprawcy zabrali z sejfu kwotę ok. 6.000 zł. (Prokuratura Rejonowa w Sierpcu Ds 1264/10)
- w nocy z 11/12 października 2010 roku w Strzegowie miało miejsce włamanie, w wyniku którego sprawcy zabrali 1500 zł. na szkodę księży oraz 800 zł. na szkodę Parafii Św. Anny tj czyn z art. 279§ 1 k.k. (Prokuratura Rejonowa w Mławie Ds 1886/10)
- w dniu 17 października 2010 roku w miejscowości Słupia dokonano kradzieży z włamaniem, sprawcy zabrali ok. 10.000 zł. tj. czyn z art. 279§ 1 k.k. (Prokuratura Rejonowa w Sierpcu Ds 1279/10)
- w nocy z 17/18 października 2010 roku w Rębowie dokonano napadu rabunkowego na księdza i jego matkę, sprawcy zabrali pieniądze w kwocie ok. 13.000 zł oraz inne przedmioty tj. czyn z art. 280§1 k.k.(Prokuratura Rejonowa w Płocku 2 Ds 1982/10)
- w dniu 24 października 2010 roku w miejscowości Kamienica dokonano kradzieży z włamaniem, w wyniku którego sprawcy zabrali pieniądze i inne przedmioty wartości ok. 10. 000 zł tj. czyn z art. 279§ 1 k.k. ( Prokuratura Rejonowa w Płońsku).
W 7 sprawach nadal trwają czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tych zdarzeń i ustalenia ich sprawców.

 

Historia odkryta w ZOO (Prokuratura Rejonowa w Płocku 2 Ds 1914/10).

W dniu 7 października 2010 roku w czasie prowadzenia prac ziemnych na terenie ogrodu zoologicznego w Płocku ujawniono szczątki ludzkie pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Do chwili obecnej wydobyto część szkieletów ludzkich, w tym szkielety dzieci, które mogą należeć do 20 osób. Zostały one zabezpieczone do dalszych badań. Postanowieniem z dnia 13 października 2010 roku wszczęto śledztwo z art. 1481§1k.k. Aktualnie w niniejszej sprawie trwają czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci osób, których szczątki zostały odnalezione w ogrodzie zoologicznym.

 

Czy 100 złotych może mieć wartość 30 złotych? (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 29/10/S).

W dniu 22 września 2010 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, zarzucając im między innymi nakłanianie Z. N. do podrabiania banknotów o nominale 100 zł. , a następnie przyjmowanie, przechowywanie i puszczanie ich w obieg. tj przestępstwo z art. 18§ 1 k.k. w zw. z art. 310§ 1 k.k. w zw. z art.310§ 2 k.k. Ze zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego wynika, że co najmniej od czerwca 2006 roku oskarżeni przyjmowali od Z.N. podrobione na komputerze banknoty stuzłotowe, które następnie były przekazywane innym osobom za kwotę 30 zł od banknotu lub też puszczane w obieg poprzez zakupy towarów na bazarach lub posiłki w restauracjach. Przez ręce oskarżonych przeszło nie mniej niż dwa i pół tysiąca fałszywych banknotów. Wobec wszystkich oskarżonych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
Prokuratura oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Natomiast śledztwo przeciwko fałszerzowi nadal jest w toku.

 

Skierowanie aktu oskarżenia o korupcję przeciwko byłemu funkcjonariuszowi publicznemu zatrudnionemu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds 99/07).

W dniu 30 kwietnia 2010 roku skierowany został do akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, w tym przeciwko Wojciechowi S. pełniącemu ówcześnie funkcję Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, któremu zarzucono, że w sierpniu 2007 roku, działając w krótkich odstępach czasu trzykrotnie przyjął korzyści majątkowe w postaci pieniędzy i odzieży markowej w zamian za przyspieszenie postępowań administracyjnych w przedmiocie transgranicznego przemieszczania odpadów tj. o czyn z art. 228§1 k.k. w zw. z art. 12k.k. Pozostałe zarzuty objęte aktem oskarżenia dotyczą udzielania korzyści majątkowej w/w przez pracownika i prokurenta firmy będącej stroną postępowania administracyjnego, przerobienia przez właściciela firmy marketingowej dokumentu w postaci formularza zgłoszeniowego , w celu użycia go jako dokumentu autentycznego oraz pomocnictwa do tego czynu przez dwie osoby, w tym byłą pracownicę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prokuratura oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie

Galeria

Zdjęcie: Wielowątkowe śledztwo przeciwko pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zostało zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 13/14)