Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:

 • swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
 • sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska;
 • prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych;
 • danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
 • majątku publicznym.

Forma udostępniania informacji:

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Generalnej;
 2. udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego;
 3. wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek można przesłać:

 •  faksem na nr (48) 24 267 45 80
 • pocztą na adres:
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Plac Obrońców Warszawy 8
09-404 Płock

Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1). Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2) Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia  wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Zarządzeniem nr 21/11 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 18 lutego 2011 roku  - na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) - określono zasady ustalania kosztów za udostępnienie, w trybie wskazanej ustawy, treści dokumentów znajdujących się w aktach lub innych materiałach pozostających w dyspozycji prokuratur okręgu płockiego.

 1. Udostępnienie treści dokumentów znajdujących się w aktach lub innych materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne.
 2. Za udostępnienie treści dokumentów w formie innej niż wskazana w pkt 1 pobiera się opłatę w następującej wysokości:
  • za sporządzenie kopii lub wydruku komputerowego nie więcej niż 1 zł (jeden złoty) za każdą rozpoczętą stronę dokumentu,
  • za zapis informacji na dyskietce lub dysku CD 3 zł  (trzy złote) za sztukę.
 3. W razie wystąpienia innych kosztów opłatę ustala się indywidualnie, przy czym w przypadku wnioskowania o przesłanie informacji za pośrednictwem poczty dodatkowo pobiera się równowartość nadania przesyłki.
 4. Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na konto Prokuratury Okręgowej w Płocku Pl. Obrońców Warszawy 8 nr NBP O/O w Warszawie 65 1010 1010 0070 8322 3100 0000 z dopiskiem „informacja publiczna" lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Płocku.
Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie